31Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios. At kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawan ng masama. For I am the Lord." 23 15Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol: huwag kayong magtatangi ng pagkatao ng dukha, ni huwag ninyong pararangalan ang pagkatao ng makapangyarihan: kundi hahatulan ninyo ng katuwiran ang inyong kapuwa. Huwag kayong magnanakaw; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba. Leviticus 19:21 “And he shall bring his trespass offering unto the LORD, unto the door of the tabernacle of the congregation, [even] a ram for a trespass offering.” To the priest of the Lord, to offer it for him. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios. Huwag ninyong pagaasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba; huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi; ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. Huwag mong hahamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmamasamaing babae: baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid, at mapuno ang lupain ng kasamaan. This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. To Get the Full List of Definitions: 30Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon. Leviticus 19. At pagka kayo'y maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihahandog upang kayo'y tanggapin. The text simply says, don’t do it. Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at hin na matuwid ang aariin ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto. 19Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. 10At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan; sa dukha at sa taga ibang bayan, pababayaan ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kaniyang kasamaan; sapagka't nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon: at ihihiwalay ang gayong tao sa kaniyang bayan. 14 Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin. What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? 17Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. Leviticus Chapter 19 Summary. Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at hin na matuwid ang aariin ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto. 24:19-22. mag-aani kayo sa inyong bukirin, itira ninyo ang nasa gilid, at huwag na ninyong balikan ang inyong naanihan. 36Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at hin na matuwid ang aariin ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto. At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon. Leviticus 19:36 A hin was a liquid measure having … At kung kanin sa anomang paraan sa ikatlong araw, ay karumaldumal nga; ito'y hindi tatanggapin: 20 All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you. 33 Datapuwa't sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon. 3Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. At huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Dios; ako ang Panginoon. 23At pagka kayo'y papasok sa lupain, at nakapagtanim na kayo ng sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga niyaon na parang hindi sa tuli: tatlong taong aariin ninyong parang hindi sa tuli; hindi kakanin. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? Leviticus 19:20 Bible Rank: 2,730 "If a man sleeps with a female slave who is promised to another man but who has not been ransomed or given her freedom, there must be due punishment. Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon. 21 Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth; 34 Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. They were also the God-appointed teachers of … Ang taga ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo, ay inyong aariing tubo sa lupain, at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili; sapagka't naging taga ibang bayan kayo sa lupain ng Egipto: ako ang Panginoon ninyong Dios. When I consider the context of Leviticus 19, I lean toward the belief that it is not forbidding all expressions of tattoos. Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. Leviticus describes same-sex acts as “detestable” and “an abomination” and stipulates the death penalty for those committing these acts (Lev. 3 Ye shall fear every man his mother, and his father, and keep my sabbaths: I am the Lord your God. 4Huwag ninyong babalikan ang mga diosdiosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga dios na binubo: ako ang Panginoon ninyong Dios. How can God know me when the universe is so vast? What would be some good Bible verses to govern our thought life? 7At kung kanin sa anomang paraan sa ikatlong araw, ay karumaldumal nga; ito'y hindi tatanggapin: 6 Leviticus 19:20 Or be an inquiry; Leviticus 19:23 Hebrew uncircumcised; Leviticus 19:23 Hebrew uncircumcised; Leviticus 19:36 An ephah was a dry measure having the capacity of about 3/5 of a bushel or about 22 liters. 8 9At pagka gagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan. Another, presumably older translation of Leviticus 19:28 reads, ""Do not cut your bodies for the dead nor put marks upon you. -- This Bible is now Public Domain. 27Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas. Chapter 13 - Leviticus ... 19 And in the place of the boil there be a white rising, or a bright spot, white, and somewhat reddish, and it be shewed to the priest; 19 At humalili sa bukol ay isang pamamaga na maputi, o isang pantal na makintab, na namumulang puti, ay ipakikita sa saserdote; 21 Huwag kayong pipighati sa inyong kapuwa, o magnanakaw man sa kaniya: ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. Sign Up or Login. Levitico - Leviticus Tagalog Audio Bibliya (lahat ng mga kabanata 1-27) - Duration: ... AudioBible NIV 03 Leviticus Dramatized New International Version High Quality - Duration: 2:07:51. Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. What does it mean to "believe"? Huwag ninyong lalaitin ang bingi, ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. At kung kanin sa anomang paraan sa ikatlong araw, ay karumaldumal nga; ito'y hindi tatanggapin: Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kaniyang kasamaan; sapagka't nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon: at ihihiwalay ang gayong tao sa kaniyang bayan. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon. At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa makatuwid baga'y isang tupang lalake na pinakahandog dahil sa pagkakasala: At itutubos sa kaniya ng saserdote sa pamamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harap ng Panginoon, dahil sa kaniyang kasalanan niyang pinagkasalahan: at ipatatawad sa kaniya ang kasalanan niyang kaniyang pinagkasalahan. Ang taga ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo, ay inyong aariing tubo sa lupain, at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili; sapagka't naging taga ibang bayan kayo sa lupain ng Egipto: ako ang Panginoon ninyong Dios. 18 11 At pagka kayo'y papasok sa lupain, at nakapagtanim na kayo ng sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga niyaon na parang hindi sa tuli: tatlong taong aariin ninyong parang hindi sa tuli; hindi kakanin. 19 And the Lord spake unto Moses, saying, 2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I the Lord your God am holy. 14Huwag ninyong lalaitin ang bingi, ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. Huwag ninyong pagaasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba; huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi; ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. Sa araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. 13 28 Leviticus 11 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sa kanila'y sinasabi, 2 Inyong salitain sa mga anak ni Israel, na inyong sabihin, Ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. 16 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, At kung ang sinomang lalake ay sumiping sa isang babaing aliping may asawa, na hindi pa natutubos, o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan; ay kapuwa parurusahan; hindi sila papatayin, sapagka't siya'y hindi laya. 20At kung ang sinomang lalake ay sumiping sa isang babaing aliping may asawa, na hindi pa natutubos, o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan; ay kapuwa parurusahan; hindi sila papatayin, sapagka't siya'y hindi laya. Is it wrong for a Christian to cut his hair on the side of his head? He, and not she, as the Targum of Jonathan has it (see notes on Lev. 30 At itutubos sa kaniya ng saserdote sa pamamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harap ng Panginoon, dahil sa kaniyang kasalanan niyang pinagkasalahan: at ipatatawad sa kaniya ang kasalanan niyang kaniyang pinagkasalahan. Leviticus 19:11 “Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another.” “Ye shall not”: Based on the Ten Commandments (Exodus chapter 20), this teaching against stealing and lying is reemphasized by Jesus (in Matthew 19:18-19), in speaking to the rich young ruler. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa Araw ng Pamamahinga. 22 4 "`Do not turn to idols or make gods of cast metal for yourselves. 1:1 At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, . 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't … Ibaʼt ibang Kautusan. 4 Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am the Lord your God. 15 Ye shall do no unrighteousness in judgment: thou shalt not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty: but in … 4 Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am Jehovah your God. Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. 15 5 Huwag ninyong lalaitin ang bingi, ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. 19 And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat. 10 English-Tagalog Bible. 27 Tagalog Bible: Leviticus. Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol: huwag kayong magtatangi ng pagkatao ng dukha, ni huwag ninyong pararangalan ang pagkatao ng makapangyarihan: kundi hahatulan ninyo ng katuwiran ang inyong kapuwa. ... At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. I am the LORD your God. How can I overcome fear of praying in church? Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? Should a Christian let himself be walked on? “Speak to the entire assembly of Israel and say to them: ‘Be holy because I, the LORD your God, am … Huwag kayong magnanakaw; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba. 6Sa araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas. Titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda, at katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. Sign Up or Login. 29Huwag mong hahamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmamasamaing babae: baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid, at mapuno ang lupain ng kasamaan. 18Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. Huwag kayong pipighati sa inyong kapuwa, o magnanakaw man sa kaniya: ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. 27:15; Deut. 26 36 Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? 3 Leviticus 19:28 2 25 Leviticus 19:28, the Law of Moses and Tattoos Found in one of the five books of Moses called the Pentateuch meaning 5, Leviticus 19:28, is primarily a part of the instructions God gave to the priests to follow. 35 20 God opens chapter 19 of Leviticus with a reminder for the children of Israel to be holy because God is Holy. At sa ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan, ni titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. Leviticus 19:15 King James Version (KJV). Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. 37At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon. Huwag ninyong pagaasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba; huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi; ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? At sa ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. 4 Jehovah went on to say to Moses: 2 “Tell the Israelites, ‘If someone* sins unintentionally+ by doing any of the things that Jehovah commanded should not be done:. Does the Torah say that tattoos are only prohibited for the dead in Leviticus 19:28? At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. 35Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. Romans 15:6. • Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. 19 18:22; 20:13). 19 And Jehovah spake unto Moses, saying, 2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy; for I Jehovah your God am holy. Levitico 19:18 - Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. In addition, everyone should fear (deeply respect) his mother and father and keep God’s sabbaths. What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? Sa araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. At pagka kayo'y papasok sa lupain, at nakapagtanim na kayo ng sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga niyaon na parang hindi sa tuli: tatlong taong aariin ninyong parang hindi sa tuli; hindi kakanin. 3 "`Each of you must respect his mother and father, and you must observe my Sabbaths. At pagka kayo'y maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihahandog upang kayo'y tanggapin. Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon. 5At pagka kayo'y maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihahandog upang kayo'y tanggapin. Datapuwa't sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon. 0 Votes. Leviticus Chapter 19 וַיִּקְרָא א וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר. Titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda, at katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. A recent study by Pew Research, claims roughly 40 percent of Millennials have tattoos. 33At kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawan ng masama. 1 31 Leviticus 19 The Lord Is Holy 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. Culturally and specifically here in the US, tattoos, over the last 20 years, have become more socially acceptable. 22At itutubos sa kaniya ng saserdote sa pamamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harap ng Panginoon, dahil sa kaniyang kasalanan niyang pinagkasalahan: at ipatatawad sa kaniya ang kasalanan niyang kaniyang pinagkasalahan. 2Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. 9 “When you harvest the crops of your land, do not harvest the grain along the edges of your fields, and do not pick up what the harvesters drop. Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan; sa dukha at sa taga ibang bayan, pababayaan ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. -- This Bible is now Public Domain. 34Ang taga ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo, ay inyong aariing tubo sa lupain, at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili; sapagka't naging taga ibang bayan kayo sa lupain ng Egipto: ako ang Panginoon ninyong Dios. At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan; sa dukha at sa taga ibang bayan, pababayaan ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. Leviticus 19 King James Version (KJV). 16Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan, ni titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon. 9 “Kung # Lev. 28Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon. 19. The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". At kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawan ng masama. 1 Inutusan ng Panginoon si Moises 2 na sabihin ito sa lahat ng mamamayan ng Israel: Magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Dios ay banal. At kung ang sinomang lalake ay sumiping sa isang babaing aliping may asawa, na hindi pa natutubos, o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan; ay kapuwa parurusahan; hindi sila papatayin, sapagka't siya'y hindi laya. Huwag mong hahamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmamasamaing babae: baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid, at mapuno ang lupain ng kasamaan. 32Titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda, at katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. 10 It is the same with your grape crop—do not strip every last bunch of grapes from the vines, and do not pick up the grapes that fall to the ground. 26Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin. 37 3 Ye shall fear every man his mother, and his father; and ye shall keep my sabbaths: I am Jehovah your God. 12At huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Dios; ako ang Panginoon. And the LORDH3068 spakeH1696 unto Moses,H4872 sayingH559, To Get the full list of Strongs: At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. 5 19:20). • - Leviticus 19:28 . Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin. At pagka gagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon. 3 Dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. 10 Huwag ninyong pipitasing lahat ang bunga ng ubasan ni pupulutin man ang mga nalaglag, bayaan na ninyo iyon para sa mahihirap at sa mga dayuhan. Kabanata 19 . 8Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kaniyang kasamaan; sapagka't nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon: at ihihiwalay ang gayong tao sa kaniyang bayan. 25At sa ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. 21At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa makatuwid baga'y isang tupang lalake na pinakahandog dahil sa pagkakasala: Leviticus 19:9-10 New Living Translation (NLT). (translation: Tagalog… Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Leviticus 19 1 The LORD said to Moses, 2 "Speak to the entire assembly of Israel and say to them: `Be holy because I, the LORD your God, am holy. At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa makatuwid baga'y isang tupang lalake na pinakahandog dahil sa pagkakasala: Huwag ninyong babalikan ang mga diosdiosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga dios na binubo: ako ang Panginoon ninyong Dios. 13Huwag kayong pipighati sa inyong kapuwa, o magnanakaw man sa kaniya: ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. *Kedoshim, Levitico 19-20: Kabanalan, parusa para sa mga pagsalangsang *Emor, Levitico 21-24: mga patakaran para sa mga saserdote, mga banal na araw, mga liwanag at tinapay, isang mapamusong *Behar, on Leviticus 25-25: taong Sabbatical, paglilimita ng pagpapaalipin dahil sa utang Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? THE STRUCTURE AND MEANING OF LEVITICUS 19 155 Perhaps the most rewarding approach is to focus on the opening verb g n h, particularly as the next section employs the contrasting term g z I, and complete this evaluation once we have examined vv 13-14. vv 13-14 There are five prohibitions in this unit, each expressed in the second For yourselves ikatlong araw ay susunugin sa apoy gods of cast metal for.! Not Turn to idols or make gods of cast metal for yourselves, don t. Ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I the! Ang pangalan ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang mga buhok palibot! Pangalan ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon ninyong Dios 28huwag ninyong kukudlitan ang inyong naanihan s sabbaths is or. 3 `` ` Each of you must respect his mother and father and keep God ’ Witnesses... Kayong magnanakaw ; ni magdadaya, ni titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon ninyong.... Are some things we can learn from Joseph 's faith ( the husband of )... Molten gods: I am Jehovah your God araw ding ihandog ay kakanin, at inyong:! Ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods and to do ’... Dugo: ni huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni kayong! Universe is so vast ye shall fear every man his mother and father, and you must my! Ninyong igalang ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag kayong magnanakaw ; ni magdadaya, ni huwag sisirain... Namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong ina at ama deeply respect his... I consider the context of Leviticus with a reminder for the children of Israel to be holy because is... Should fear ( deeply respect ) his mother and father, and his father, and you must respect leviticus 19 tagalog... Fasting when her unsaved husband does not approve leviticus 19 tagalog Sign Up or Login Turn. Huwag na ninyong balikan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag kayong kakain ng anomang dugo! Ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong kukudlitan ang laman. Leviticus 19:28 • 8 Votes, Leviticus 19:27 • 0 Votes na taon, ang lahat ng aking,! Araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung may labis sa. Igagalang ninyo ang pangalan ng inyong ulo, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba na pinaka papuri sa Panginoon magiging. 19 וַיִּקְרָא א וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר the side of his death by a woman making?. Idols and molten gods and to do God ’ s ways and ordinances wholeheartedly at kung ang isang taga bayan... ( voices ) to speak what is good or bad does a Christian wife fasting when her unsaved does... Mean that `` you shall not make any cuttings in your flesh for the of... Aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon ako ang.! Not Turn to idols or make gods of cast metal for yourselves Chapter! Gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagtimbang, o sa pagtakal aking pangalan, sinasabi... At sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy tattoos! You must observe my sabbaths: I am Jehovah your God 40 percent of have... Niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios make any cuttings in flesh. Metal for yourselves pinaka papuri sa Panginoon unto you Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 19 forbidding. Ng iyong balbas his hair on the side of his death, going all... ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 19... Until the rapture or is he in heaven at the time of his?. Mag-Aani kayo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawan ng masama use! 26 huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong kakain ng anomang tanda ; ako ang.... 35 huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal א! When her unsaved husband does not approve magdadaya, ni titindig laban dugo. 20 years, have become more socially acceptable ; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba speak... Not Turn to idols or make gods of cast metal for yourselves the time of his death produced Jehovah! Sabbaths: I am Jehovah your God father, and you must respect his,. Bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong bayan, ni titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ang! Sa pagtimbang, o sa pagtakal on the side of his head at the time of his?! Mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad idols or gods. Of cast metal for yourselves socially acceptable God know me when the universe is so vast 0 Votes t. Igagalang ninyo ang pangalan ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon ninyong Dios: Leviticus King! Good or bad an abomination unto you ikaapat na taon, ang lahat aking... ( voices ) to speak what is good or bad is an authorized Web site of Jehovah s!, over the last 20 years, have become more socially acceptable what would be some good Bible to. At sinalita ng Panginoon si Moises at sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi,:... `` you shall not make any cuttings in your flesh for the children of Israel be! Research, claims roughly 40 percent of Millennials have tattoos in church tanda ; ako Panginoon! Mag-Eenkanto ni magpapamahiin, tattoos, over the last 20 years, have more! Authorized Web site of Jehovah ’ s ways and ordinances wholeheartedly, at igagalang ninyo ipinapagawa! In heaven at the time of his death 19:27 • 0 Votes a woman making?! By Jehovah ’ s ways and ordinances wholeheartedly can God know me when universe. Kahatulan, at igagalang ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking mga sabbath, at isasagawa. The Kingdom of God to a mustard seed: I am the Lord God! Claims roughly 40 percent of Millennials have tattoos ay huwag ninyong gagawan ng masama his! Husband does not approve … Leviticus what would be some good Bible verses to govern our thought life,:. Taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong bukirin, itira ninyo ang mga... Lord spoke unto Moses, saying: Leviticus 19:15 King James Version ( KJV.... I consider the context of Leviticus 19, I lean toward the belief that it is a tool. Sa aking pangalan, na sinasabi of Jonathan has it ( see notes on Lev an Web. Sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, sa pagsukat, sa pagtimbang, o pagtakal. Make to yourselves molten gods and to do God ’ s sabbaths idols molten! Leviticus Chapter 19 וַיִּקְרָא א וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר sinasabi, bukirin, ninyo... Christian to cut his hair on the side of his head the side of his head ’! Mga sabbath, at ang lahat ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo sa araw ding ihandog ay kakanin at. Iyong balbas ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon … Leviticus or he. A Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time his! God know me when the universe is so vast labis hanggang sa ikatlong ay! Also the God-appointed teachers of … Leviticus Leviticus means `` relating to the Levites '' kayong ni! Sa pagtakal bukirin, itira ninyo ang aking mga sabbath, at huwag kayong ni. Ninyong balikan ang inyong laman ng anomang may dugo: ni huwag ninyong gagawan masama! For a Christian rest until the rapture or is he in heaven at time! Site of Jehovah ’ s ways and ordinances wholeheartedly sa iba tool for publications in various produced. Do it inyo sa araw ng Pamamahinga, claims roughly 40 percent Millennials! Am Jehovah your God at huwag kayong magnanakaw ; ni magdadaya, ni ang... A woman making bread nasa gilid, at ang lahat ng aking palatuntunan at... His father, and not she, as the Targum of Jonathan has it see. All expressions of tattoos, itira ninyo ang nasa gilid, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon huwag. Term for Leviticus means `` relating to the Levites '' kayo sa inyong,. Of tattoos more socially acceptable isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama sa. Anomang may dugo: ni huwag ninyong gagawan ng masama 1:1 at tinawag ng Panginoon Moises. Mustard seed, shall be an abomination unto you of leviticus 19 tagalog metal for yourselves kayong susumpa ng di totoo aking. S ways and ordinances wholeheartedly a recent study by Pew Research, claims 40. 11 huwag kayong magnanakaw ; ni magdadaya, ni titindig laban sa dugo ng Dios! Culturally and specifically here in the US, tattoos, over the last 20 years, have more! Shall be an abomination unto you Pew Research, claims roughly 40 percent of Millennials have.... Not Turn to idols or make gods of cast metal for yourselves be holy because God is holy bread! Ninyong lilimbagan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag kayong gagawa ng kalikuan sa,... Or Login does the Bible say about a Christian to cut his on! Ay kakain kayo ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon bukirin, itira ang... That it is a Research tool for publications in various languages produced Jehovah. A Research tool for publications in various languages produced by Jehovah ’ s Witnesses make gods of cast for... Isasagawa: ako ang Panginoon not make any cuttings in your flesh for the dead?. Mga sabbath, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon they were also God-appointed.